ข่าว ทั่วไป

สินเชื่อ "นาโน ไฟแนนซ์"อนุมัติแล้ว

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้โครงการนาโนไฟแนนซ์เป็น 1 ใน 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและช่วยเหลือคนจน ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยผู้มีรายได้น้อยสามารถกู้เงินในวงเงิน 100,000 - 120,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี จากเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ปรับโครงสร้างภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปและเครื่องจัดกว่า 1,300 รายการ เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึงอนุมัติลดภาษีเงินได้ภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 15 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีรายได้ระหว่าง 300,000 - 3,000,000 บาท และยังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 100,000 ล้านบาท


มาตรการปล่อยสินเชื่อให้รายย่อย "สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์"
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่กู้เงินนอกระบบและเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน 2.94 ล้านครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยที่ไม่เกิน 36% ต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 3%
จะมีหรือไม่มีหลักประกันในการกู้ก็ได้
ตั้งบริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.) ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
กำหนดเขตการปล่อยกู้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างชัดเจน
กระทรวงการคลังจะมีบทบาทในการกำกับดูแล
เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงิน

- สัญญาเงินกู้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเงินเดือน
ยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง 2 ฉบับ

ร่างประกาศเรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ปว.58)
ร่างประกาศเรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ย

ที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืมเท่านั้น
ใช้ พ.ร.บ.ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ดูแลลูกหนี้

ขอบคุณข่าวจาก thai pbs

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.