ข่าว ทั่วไป

รู้ยัง ! ระเบียบใหม่ จดทะเบียนรถส่วนตัวต้องโชว์รายได้-มีที่จอดรถด้วย

จดทะเบียนรถส่วนตัวเกิน 7 ที่นั่ง ต้องโชว์รายได้-มีที่จอดรถด้วย ระเบียบใหม่บังคับใช้แล้ว
เปิดระเบียบกรมการขนส่งฉบับใหม่ เจ้าของรถส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง น้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม จะจดทะเบียนต้องแจ้งเหตุผลการใช้รถ โชว์รายได้ ยื่นหลักฐานเสียภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง พร้อมภาพถ่ายที่จอดรถ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (23 มีนาคม 2558)


            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (23 มีนาคม 2558) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ลงนาม

            ทั้งนี้สาระสำคัญของระเบียบฉบับนี้ อยู่ที่ข้อ 5 ที่ระบุถึงหลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่งที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง ที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รวมทั้งรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ว่า เจ้าของรถจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ จึงสามารถจดทะเบียนรถยนต์ประเภทนี้ได้

            1. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อการส่วนตัวเท่านั้น

            2. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ทำการขนส่งเพื่อสินจ้าง หรือให้บุคคลอื่นใช้รถของตนกระทำการดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

            3. มีสถานที่จอดรถเป็นของตนเอง โดยมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตรต่อ 1 คัน และมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นที่จอดจริง

            4.ได้รับความเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย


            นอกจากนี้ เจ้าของรถประเภทที่กล่าวมาจะต้องยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอจดทะเบียน ประกอบด้วย

            1. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี

            2. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

            3. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้รถคันที่ขอจดทะเบียนโดยละเอียด

            4. ภาพถ่ายตัวรถ พร้อมรายละเอียดขนาดสัดส่วนและน้ำหนักของรถจากบริษัทผู้ผลิต

            5. หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ ดังต่อไปนี้

            - ภาพถ่ายสถานที่จอดรถขนาดไม่น้อยกว่า 7.6x12.7 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
            - ภาพถ่ายแสดงทางเข้า-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า 7.6x12.7 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
            - แผนที่แสดงสถานที่จอดรถ ผังบริเวณที่จอดรถ และทางเข้า-ออก โดยระบุขนาดความกว้าง ความยาว
            - หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถ เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 ก, นส.3 หลักฐานแสดงสิทธิอื่น ๆ

            ทั้งนี้ การยื่นหลักฐานดังกล่าวไม่รวมถึงเจ้าของรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง และรถยนต์นั่งที่มีที่นั่งเกิน 7 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่งที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กรมการขนส่งทางบกหวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.