ข่าว ทั่วไป

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 92 เรื่องลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เหลือ 6.3%

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 92 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ เหลือ 6.3% มีผล 1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58 ก่อนปรับเป็น 9% เริ่ม 1 ต.ค. 58

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2557) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่ คสช. พิจารณา เห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

ข้อ 1 . ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ. 2555

ข้อ 2. ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

- ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

- ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ประกาศ คสช. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

ข้อ 4. ให้รัฐมนตรีว่ากากรระทรวงการคลัง รักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

ข้อ 5. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.